छत्रकोट गाउँपालिकामा  पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो !